Over de auteur

Sch@rpff Consultancy is een adviesorganisatie die al tientallen jaren actief is in de automatiseringswereld. Vooral informatievoorziening, training en begeleiding bij het gebruik van persoonlijke automatiseringsmiddelen staan daarbij centraal. Een van de specialiteiten is het faciliteren (en uitvoeren) van individuele opleidingstrajecten voor pc-gebruikers. Het model hiervoor is al begin jaren negentig van de vorige eeuw bedacht door Scharpff Consultancy in samenwerking met diverse andere vakspecialisten. Het wordt ondertussen door de meeste opleidingsinstituten en zelfs door reguliere onderwijsinstellingen gebruikt. Individuele scholing is een bewezen betere methode voor het aanleren van computervaardigheden dan de klassikale trainingen die bij veel partijen in cursusland nog altijd de boventoon voeren.

In het bovengenoemde kader is een grote deskundigheid opgebouwd op het gebied van ontwikkelen en publiceren van (cursus)materiaal voor individuele training en educatie. De (werk)boeken op deze site zijn daar onder andere het resultaat van. Hiermee is het dan ook mogelijk om geheel zelfstandig de gewenste kennis en praktijkvaardigheden met de computer op te doen.


Scharpff Consultancy is a consulting organization that has been active in the world of automation for decades. Information, training and guidance on the use of personal automation tools are key focuses. One of the specialties is facilitating (and performing) individual training programs for PC-users. The model for this has been conceived in the early 90s from the last century by Scharpff Consultancy in collaboration with various experts. Nowadays, it is used by most training centers and even by mainstream educational institutions. Individual training has proven to be a better method for learning computer skills than the classroom-trainings that are still predominant in the training world.

Scharpff Consultancy has a lot of expertise in developing and publishing materials for individual training purposes. This textbook is a product of that specific know-how. It will allow you to obtain the necessary knowledge and practical skills on your computer completely on your own.

dr Peter J. Scharpff RI – de oprichter van deze adviesorganisatie en auteur van de hier vermelde werken – is oorspronkelijk afkomstig uit de computer-linguïstische hoek. Zijn wetenschappelijke focus lag op de interactie tussen mens en machine, vooral op de spraak- en taaltechnische kant daarvan. Behalve het ontwikkelen van materiaal voor trainingsdoeleinden op het gebied van kantoorautomatisering, heeft hij ook vele publicaties op zijn naam staan over algemenere onderwerpen als digitale veiligheid, privacy, hardware, programmeren, webdesign, telewerken, sociale netwerken, en dergelijke. Ook in de hobbysfeer zijn er diverse werken van zijn hand verschenen zoals over tekenen, audio- en fotobewerking.


Peter J. Scharpff PhD, RI, who is both the founder of this consultancy agency and the author of the workbooks here mentioned, originated from the field of computer-linguistics. His scientific focus was on the interaction between man and machine, especially on the technical and linguistic aspects of speech in that proces. Besides developing materials for training purposes for office automation, he also produced many publications on a broad range of topics such as: digital security, privacy, hardware, programming, web design, teleworking, social networks and many more. Several of his ebooks discuss hobbyist topics such as drawing, audio, video and photo editing.